Νέος χωροταξικός Ν.4759/2020: τί προβλέπεται για τις διαδικασίες πολεοδομικής αδειοδότησης

Πολλές είναι οι μεταβολές που προβλέπονται από το νέο νόμο 4759/2020 του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, νόμο που κατά τη διαβούλευση και ψήφισή του δέχθηκε ιδιαίτερα έντονη κριτική, καθώς επηρεάζει και τροποποιεί μια σειρά χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων. Μεταξύ άλλων σημειώνονται μεταβολές στις διαδικασίες πολεοδομικής αδειοδότησης, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, την εκτός σχεδίου δόμηση, τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, το Ν.4495/2017 και τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών, την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ Ν.4067/2012).

Ειδικότερα για τις διαδικασίες πολεοδομικής αδειοδότησης, οι αλλαγές στο ισχύον καθεστώς είναι αρκετές και σημαντικές, με ιδιαίτερη μνεία στην απλοποίηση των διαδικασιών. 

Συνοπτικά:

1. Επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, έτσι ώστε το σύνολο τους να εκδίδεται αυτόματα μετά από την υποβολή φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και των απαιτούμενων εγκρίσεων μέσο του ηλεκτρονικού συστήματος e-Άδειες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η απλοποίηση της αδειοδότησης επιτυγχάνεται, μέσω της διαδικασίας της υποχρεωτικής προέγκρισης για τις οικοδομικές άδειες συγκεκριμένων κατηγοριών (1 και 2, για τις οποίες πρότερα γίνονταν έλεγχος όλων των μελετών), κατά την οποία πραγματοποιείται και ο ουσιαστικός έλεγχος για την πιστοποίηση του δικαιώματος έκδοσης τους. Στη συνέχεια εκδίδονται ηλεκτρονικά και αυτόματα με ευθύνη του μηχανικού, υποβάλλοντας τις απαραίτητες μελέτες, δικαιολογητικά και εγκρίσεις. Ακολούθως ο αριθμός οικοδομικής αδείας αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Για την αναθεώρηση των οικοδομικών αδειών που μεταβάλλονται τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και όγκου, θεσπίζεται η διαδικασία προέγκρισης και στη συνέχεια η αυτόματη έκδοση αναθεώρησης ηλεκτρονικά με ευθύνη του μηχανικού.  

2. Θεσπίζονται νέες προδιαγραφές και διαδικασίες για την ορθότερη σύνταξη των μελετών και τροποποιούνται οι προθεσμίες για τον τρόπο έκδοσης, αναθεώρησης και ισχύος των οικοδομικών αδειών, με κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με την περιοχή, τη θέση, τη χρήση, το μέγεθος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί.

3. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας ορίζεταιπριν την εκτέλεση των εργασιών αυτών να συντάσσεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ότι στην περιοχή του ακινήτου για τις παραπάνω εργασίες δεν απαιτείται έγκριση από κάποιο φορέα

4. Θεσπίζεται διαδικασία ηλεκτρονικής πλέον θεώρησης οικοδομικής άδειας, μετά την αποπεράτωση του έργου για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

5. Θεσπίζεται νέα ηλεκτρονική διαδικασία ηλεκτροδότησης, όπου εκδίδεται Βεβαίωση σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας από εξουσιοδοτημένο μηχανικό μέσω πληροφοριακού συστήματος, η λειτουργία και διαχείριση του οποίου ανήκει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), και ισχύει για εργοταξιακή και κάθε είδους αρχική ηλεκτροδότηση μετά την θεώρηση οικοδομικής άδειας.

6. Ορίζονται μεταβατικές διατάξεις ώστε οι προεγκρίσεις και οι οικοδομικές άδειες που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία έκδοσης κατά την ημερομηνία τροποποίησης του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες», να ολοκληρώνονται με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής τους. Οικοδομικές άδειες σε συνέχεια προέγκρισης, η οποία έχει εκδοθεί με τις προγενέστερες διατάξεις, δύναται να εκδοθούν με τις διατάξεις του νέου νόμου, κατόπιν αναθεώρησης της προέγκρισης.

7. Αναστέλλονται οι πολεοδομικές προθεσμίες λόγω COVID-19, κρίνοντας σκόπιμη την αναστολή των προθεσμιών από 1 Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαρτίου 2021 που αφορούν:

α) Την εκ νέου τετράμηνη προθεσμία για έκδοση άδειας αναθεώρησης στις περιπτώσεις εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών του άρθρου 28 παρ. δ του Ν.4495/2017.

β) Το σύνολο των προθεσμιών και την ισχύ των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, των οικοδομικών αδειών και των αναθεωρήσεών τους.

γ) Την προθεσμία των 30 ημερών κατεδάφισης – αποκατάστασης αυθαιρεσίας από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αυτοψίας (περίπτωση α, παρ. 3 του άρθρου 94 Ν.4495/2017) και την προθεσμία τεσσάρων μηνών για τη συμμόρφωση ή την αποκατάσταση πολεοδομικής παράβασης με απομάκρυνση της χρήσης ή την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την έκδοση της προβλεπόμενης οικοδομικής άδειας (παρ. 4 του άρθρου 94 Ν.4495/2017).

8. Τέλος τροποποιούνται οι αρμοδιότητες και η σύνθεση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.), του Κεντρικού Συμβούλιου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.).  

Τονίζουμε ότι για να εφαρμοστούν τα παραπάνω δεν αρκεί να εκδοθεί ο Νέος Νόμος σε Φ.Ε.Κ. αλλά πρέπει και να εκσυγχρονιστεί το πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες».

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους και παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και τις τεχνικές νομοθετικές διατάξεις και μεταβολές, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα.

Σύνταξη: Νίκος Καμπέρης | Πολιτικός Μηχανικός | Τμήμα Αδειοδοτήσεων Τεχνικών Έργων