Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας – Μεγάλες αλλαγές στην αδειόδοτηση των επιχειρήσεων

11 Μαΐου 2018

Στις 7 Μαΐου 2018 δημοσιεύτηκε ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων – ΠΔ.41/2018, με ημερομηνία ισχύος στις 7 Αυγούστου 2018, σύμφωνα με τον οποίο αλλάζει το κανονιστικό πλαίσιο που ίσχυε από το Π.Δ. 71 του 1988.

Μετά την δημοσίευση και των διευκρινιστικών εγκυκλίων για τον νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας, αναμένονται τόσο αλλαγές για τις χρήσεις των κτιρίων που χρήζουν μελέτες Πυροπροστασίας όσο και στα κανονιστικά πεδία για τη σύνταξη των μελετών αυτών, με αποτέλεσμα να αλλάζουν οι υποχρεώσεις πολλών επιχειρήσεων κατά την αδειοδότηση τους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πολλές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το νέο Κανονισμό, για να αδειοδοτηθούν, θα πρέπει να εναρμονιστούν με το νέο κανονιστικό πλαίσιο των παθητικών και ενεργητικών μέσων και συστημάτων Πυροπροστασίας, με τα ανάλογα έξοδα εξοπλισμού και αδειών.

Μερικά από τα βασικά σημεία που έχει υποχρεωτική εφαρμογή νέος Κανονισμός είναι :

α) Στα κτίρια ή τμήματα κτιρίων, που ανεγείρονται μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. και των οποίων οι χρήσεις τους απαιτούν μελέτη Πυροπροστασίας.

β) Στην περίπτωση ανέγερσης ανεξάρτητων λειτουργικά προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια.

γ) Στις περιπτώσεις κτιρίων ή τμημάτων αυτών τα οποία ενέπιπταν στα πεδία εφαρμογής του Π.Δ. 71/1988, για τα οποία είχε συνταχθεί μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και στα οποία πραγματοποιείται μετά την ισχύ του παρόντος Κανονισμού αλλαγή της χρήσης τους, συνολικά ή μερικά, ή/και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη.

δ) Στις περιπτώσεις κτιρίων ανεγερθέντων πριν την ισχύ του Π.Δ. 71/1988 στα οποία συντελείται, μετά την ισχύ του παρόντος Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, αλλαγή της χρήσης τους συνολικά.

ε) Στις περιπτώσεις λειτουργικά εξαρτημένων προσθηκών με κύρια χρήση, σε κτίρια ανεγερθέντα πριν την ισχύ του κεφ. Α΄ του π.δ. 71/1988, εφ’ όσον υπερβαίνουν το 50% της συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης του υπάρχοντος κτιρίου και συγχρόνως έχουν επιφάνεια άνω των 300 τ.μ.

Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, με τις αλλαγές που θα επιφέρει έχει σαν στόχο  την μεγιστοποίηση της ασφάλειας του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, με κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου, με την εγκατάσταση ενεργητικών μέσων και συστημάτων, καθώς και με την κατάλληλη επιλογή υλικών και εξοπλισμού.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα