ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4495/17 «ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

25 Μαΐου 2018

Πλήθος σημαντικών αλλαγών προβλέπονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ “περί θεσπίσεως πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό” και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στις 18 Μαΐου 2018, για ψήφιση στη Βουλή. Στο νέο σχέδιο νόμου, θεσπίζονται και τροπολογίες νομοτεχνικής φύσεως που αφορούν στο Νόμο 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων οι αλλαγές αφορούν στα προβλεπόμενα για τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, καθώς και στις εργασίες μικρής κλίμακας, στις οποίες εντάσσονται επιπλέον περιπτώσεις εργασιών, ενώ για την έκδοση έγκρισης δέκα (10) εργασιών μικρής κλίμακας καταργείται το όριο προϋπολογισμού των 25.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται και τροπολογία σχετικά με την παράταση των προθεσμιών για τις εκπτώσεις του ενιαίου ειδικού προστίμου τακτοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών. Ειδικότερα, προβλέπεται η παράταση των προθεσμιών για τις εκπτώσεις του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά έξι (6) μήνες και πιο συγκεκριμένα το πρόστιμο μειώνεται:

α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως 8.10.2018

β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος 9.10.2018 έως τις 8.4.2019

γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%) αν ο αιτών υποβάλει τη μελέτη στατικής επάρκειας.

Αντίστοιχη παράταση έξι (6) μηνών δίνεται και για τις περιπτώσεις αύξησης του ενιαίου ειδικού προστίμου και πιο συγκεκριμένα:

α) αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 9.4.2019 έως τις 8.10.2019, το πρόστιμο αυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%),

β) αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος μετά τις 9.10.2019, το πρόστιμο αυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%),

γ) αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης, το πρόστιμο αυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι με το νέο σχέδιο νόμου επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης, στις περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών, για τις οποίες έχει περαιωθεί η διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3775/2009 (Α΄ 122) και 3843/2010 (Α΄ 62), καθώς και των κατασκευών που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις των νόμων 4014/2011, 4178/2013 και 4495/17 και για τις οποίες έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού ενιαίου ειδικού προστίμου, εφόσον η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου. Τυχόν εργασίες για την αλλαγή χρήσης στους ανωτέρω χώρους, εφόσον δεν έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, δύναται να εκτελεστούν.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα