Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων με Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

12 Μαΐου 2018

Νέα νομοθετική ρύθμιση για τις εργασίες με έγκριση δόμησης μικρής κλίμακας – του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση.

Τα καινούρια δεδομένα θα είναι η επέκταση της παραπάνω έγκρισης σε αρκετά τεχνικά έργα μέσω της διεύρυνσης του ορίου του προϋπολογισμού που ορίζεται στον Ν.4495/2017 ή μέσω της κατάργησης του ως προϋπόθεση για συγκεκριμένες κατηγορίες έργων.

Ενδεικτικά, θα δίνει τη δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, κατεδάφισης κατασκευών και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών. Παράλληλα, όμως, συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως οι φούρνοι επαγγελματικής χρήσης και τα τζάκια με τις καπνοδόχους τους θα πρέπει να συνοδεύονται από μελέτη στατικής επάρκειας.

Η επικείμενη ρύθμιση

Ειδικότερα στην επερχόμενη ρύθμιση προβλέπεται:

Νομιμοποίηση συγκεκριμένων περιπτώσεων αυθαιρέτων: Παρέχεται η δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών –  πέρα από την έκδοση/αναθεώρηση ή ενημέρωση άδειας δόμησης – και με έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας στην περίπτωση που τηρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευή τους. Αφορά τόσο περιπτώσεις που υπάγονται στην κατηγορία των εργασιών μικρής κλίμακας (άρθρο 2) του Ν.4495/2017, όσο νέων που θα προστεθούν.

Προϋπολογισμός εργασιών: Το ύψος του προϋπολογισμού θα διαμορφώνεται βάσει του παραρτήματος Β του Ν.4495/2017 και οι επερχόμενες αλλαγές που θα διευρύνουν το πλήθος των εργασιών για τις οποίες θα εκδίδεται η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας αντί οικοδομικής άδειας είναι:

– αφενός κατηγορίες για τις οποίες δε θα ισχύει το σημερινό όριο των 25000 ευρώ και θα εκδίδεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού και

– αφετέρου κατηγορίες για τις οποίες το όριο των 25000 θα υπολογίζεται ανά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία

Για τις υπόλοιπες εργασίες που είτε δεν εμπεριέχονται στις δύο παραπάνω περιπτώσεις εκδίδεται κατά τα ισχύοντα οικοδομική άδεια.

Εργασίες ανεξαρτήτως προϋπολογισμού

Ενδεικτικά στις εργασίες ανεξαρτήτως προϋπολογισμού θα υπάγονται:

– δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας

– η κατασκευή ανελκυστήρα που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα

– κοπή δένδρων βάσει συγκεκριμένων διατάξεων

– τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις

– εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης

και άλλες

Νέες περιπτώσεις

Οι βασικές νέες τεχνικές εργασίες για τις οποίες θα εκδίδεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας περιλαμβάνουν:

κατεδάφιση συγκεκριμένων κατασκευών, πλην των οικοδομών που έχουν κριθεί επικινδύνως ετοιμόρροπες η οριστικά αυθαίρετες και κατεδαφιστέες,

– κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδό­χους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης με τεκμηρίωση μηχανικού περί μη επιρροής της στατικής επάρκειας του  φέροντος οργανισμού του κτιρίου

– κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους ανά οριζόντια ιδιοκτησία επίσης με τεκμηρίωση μηχανικού περί στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του κτιρίου

– εγκατάσταση φωτοβολταϊκών / ανεμογεννητριών

και άλλες

Τέλος θα υπάρχει και η υποχρέωση για υποβολή τεχνικής έκθεσης και δήλωσης του αρμόδιου μηχανικού για ανάληψη επίβλεψης βάσει των όρων της αρμόδιας ΥΔΟΜ.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα