Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

14 Νοεμβρίου 2017

Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»:

Τί αλλάζει με το νέο σχέδιο νόμου για τις αδειοδοτήσεις πρατηρίων.

 1. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ:

Σημαντικά σημεία και τροποποιήσεις στην πολεοδομική αδειοδότηση των πρατηρίων υγρών καυσίμων:

  • Οι δεξαμενές υγραερίου (Lpg) κατασκευάζονται με οικοδομική άδεια και όχι με έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (και γενικότερα όλες οι υπόγειες προκατασκευασμένες δεξαμενές υγρών και αερίων καυσίμων – Κατηγορία 1).

  • Τα στέγαστρα (με προϋπολογισμό έργου μέχρι 25.000 €) κατασκευάζονται με έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και όχι με οικοδομική άδεια

  • Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων, εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών πραγματοποιούνται μετά από τη λήψη έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (με προϋπολογισμό έργου μέχρι 25.000 €)

  • Τοίχοι αντιστήριξης, περιτοιχίσεις, περιφράξεις κατασκευάζονται με οικοδομική άδεια.

Έλεγχοι Δόμησης

  • Ο τελικός έλεγχος δόμησης σε περίπτωση προσθηκών κατ’ επέκταση ή ανέγερσης νέων πρατηρίων πραγματοποιείται από κλιμάκιο μηχανικών, που αποτελείται από δύο Ελεγκτές Δόμησης Κατηγορίας ΙΙΙ και έναν υπάλληλο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και εφαρμογής Σχεδιασμού.

  • Ένας έλεγχος (τελικός) που πραγματοποιείται από έναν ελεγκτή δόμησης Κατηγορίας I ή II απαιτείται για την προσθήκη δεξαμενών, στεγάστρων και την αλλαγή χρήσης

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ:

Πρόκειται για έναν φυσικό και ηλεκτρονικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει ένα σύνολο στοιχείων για το εξεταζόμενο κτήριο με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτηρίου και των αδειών που το συνοδεύουν. Με το πέρας της διαδικασίας, εκδίδεται από τον αρμόδιο μηχανικό το πιστοποιητικό πληρότητας, το οποίο αντικαθιστά τη βεβαίωση μηχανικού.

Κτήρια ή τμήματα κτηρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων ανήκουν στην Κατηγορία Ι και ως εκ τούτου έχουν υποχρέωση κατάρτισης της ταυτότητας του κτηρίου εντός πενταετίας ή αν η ανάγκη προκύψει νωρίτερα της προθεσμίας, για κάθε κατάρτιση δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 4412/2016 (Α΄ 200) όπως ισχύει, και έχει ως αντικείμενο ακίνητο με κτίσματα. Η ενημέρωση της ταυτότητας του κτηρίου είναι υποχρεωτική ύστερα από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο κτήριο ή στη διηρημένη ιδιοκτησία και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) και η ευθύνη βαρύνει τον κύριο του έργου.

Στα πλαίσια αυτά επηρεάζονται τα κτήρια με αυθαιρεσίες που έχουν υπαχθεί στο Ν.4178/13, καθώς θα απαιτηθεί επιπρόσθετα η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας για την έκδοσή της ηλεκτρονικής ταυτότητας σε όσα αυθαίρετα από το ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ τους προέκυψαν Μέσης ή Υψηλής Προτεραιότητας περεταίρω ελέγχου.

 1. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ:

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο παρέχεται στους πολίτες παράταση στη δυνατότητα υπαγωγής των αυθαίρετων κατασκευών που προϋφίστανται της 28.07.2011 για δύο (2) επιπλέον έτη, ενώ παράλληλα δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις αυτού οι ιδιοκτησίες που έχουν ήδη υπαχθεί σε προηγούμενους νόμους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατός ο επανυπολογισμός του ενιαίου ειδικού προστίμου με στόχο την αξιοποίηση των ευνοϊκότερων, κατά περίπτωση, όρων και διατάξεων του νέου νόμου και το συμψηφισμό αυτού με ήδη καταβεβλημένα ποσά. Ωστόσο, σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται επιστροφή καταβληθέντων προστίμων σε περίπτωση που το νέο ειδικό πρόστιμο διαμορφώνεται μικρότερο από το ήδη καταβληθέν.

Εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις υπαγωγής των αυθαιρέτων που βρίσκονται σε αιγιαλούς και ζώνη παραλίας, δάση, ρέματα, εγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους, παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους κλπ.

Μειώνονται σε πολλές περιπτώσεις τα πρόστιμα τακτοποίησης και αυξάνονται οι δόσεις καταβολής του προστίμου από 60 σε 100. Επιπλέον, ανάλογα με την χρονική περίοδο υπαγωγής της ιδιοκτησίας στις διατάξεις του νέου νόμου το ενιαίο ειδικό πρόστιμο:

  • Μειώνεται κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/χρήση υπαχθεί εντός του α’ εξαμήνου ισχύος του νόμου

  • Μειώνεται κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/χρήση υπαχθεί εντός του β’ εξαμήνου ισχύος του νόμου

  • Αυξάνεται κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στο νόμο εντός του γ’ εξαμήνου από την ημερομηνία ισχύος του

  • Αυξάνεται κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στο νόμο εντός του δ’ εξαμήνου από την ημερομηνία ισχύος του.

Αναφορικά με τις αυθαίρετες κατασκευές μετά την ημερομηνία ορόσημου του εν λόγω νόμου, ήτοι 28.07.2011, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις και διατάξεις κρίνονται ιδιαίτερα δυσμενέστερες συγκριτικά με την προγενέστερη νομοθεσία, ενώ προβλέπονται ελαφρύνσεις στα καταβαλλόμενα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης υπό προϋποθέσεις.

 • Αυθαίρετες κατασκευές που εντοπίζονται κατά τη φάση ανέγερσης πρόκειται να κατεδαφίζονται άμεσα με πόρους που θα προέρχονται από το ταμείο συγκέντρωσης των προστίμων

 • Αυξάνονται κατακόρυφα τα επιβαλλόμενα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών ή/και αυθαίρετης αλλαγής χρήσης σε περίπτωση διαπίστωσης αυτών έπειτα από έλεγχο και αυτοψία των αρμόδιων αρχών

 • Επιπλέον, γίνεται διαχωρισμός των μικρών πολεοδομικών παραβάσεων όπως εργασίες της κατηγορίας 3, παραβάσεις κτηριοδομικού και εργασίες που περιλαμβάνονται στην έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, μεταξύ άλλων. Γι’ αυτές επιβάλλονται πρόστιμα 1.000 € ανά παράβαση και δίνεται η δυνατότητα οριστικής διατήρησής τους με επιπλέον πρόστιμο 2.000 €. Για τις υπόλοιπες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις (αλλαγή χρήσης, μικρή αλλαγή διαστάσεων) τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μειώνονται αισθητά.
  Για όλες τις παραπάνω παραβάσεις είναι επίσης δυνατή η κατεδάφιση ή η έκδοση άδειας νομιμοποίησής τους με καταβολή μόνο προστίμου ανέγερσης ύψους 200 € πέραν των αμοιβών μηχανικών.

Τα στελέχη της «Delta Engineering ΕΤΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα