Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΤECHNICAL DUE DILIGENCE) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

12 Ιουλίου 2018

Στις σύγχρονες συνθήκες και στα πλαίσια του συνεχώς αυξανόμενου επιχειρηματικού ανταγωνισμού, ιδιαίτερα χρήσιμος, έως και αναγκαίος σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι ο Τεχνικός Έλεγχος Ακινήτων (Technical Due Diligence).

Η εννοιολογική σημασία ενός Technical Due Diligence έγκειται στη διαδικασία διερεύνησης και ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου, κατά την οποία συγκεντρώνονται πληροφορίες, μέσω έρευνας αλλά και επιτόπιας αυτοψίας, σχετικά με τα φυσικά (τεχνικά και πολεοδομικά) χαρακτηριστικά του, τα οποία εν συνεχεία αξιολογούνται με γνώμονα και σε συνάρτηση με την επιθυμητή προβλεπόμενη χρήση. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας συνολικής διαδικασίας που χρησιμοποιείται προκειμένου για την εκμετάλλευση, αγορά ή πώληση ακινήτων, με σκοπό την εκτίμηση τυχόν κινδύνων και την κατά το δυνατό απομείωση του ρίσκου της εκάστοτε επένδυσης αξιοποίησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.

Στη Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», εκμεταλλευόμενοι την εξειδικευμένη και άρτια τεχνική γνώση των στελεχών της εταιρίας σε πολεοδομικά και τεχνικά ζητήματα, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βαθιά γνώση και εφαρμογή της Ελληνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας, σε συνδυασμό με την αδιάκοπη παρακολούθηση των αλλαγών αυτής, υποστηρίζουμε την επίτευξη φιλόδοξων στόχων και πετυχημένων επενδύσεων, με πλήρη αξιοπιστία και εμπιστευτικότητα.

Κατά την εκπόνηση ενός Technical Due Diligence διεξάγεται ποικιλία ελέγχων, με στόχο την αποτίμηση του ακινήτου, οι οποίοι διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη και τα στοιχεία που κρίνονται σημαντικά και συνυφασμένα το κατά περίπτωση ακίνητο και τη χρήση του. Ειδικότερα, πραγματοποιείται αξιολόγηση τόσο του ακινήτου και της ευρύτερης περιοχής, όσο και των κτιριακών εγκαταστάσεων και των δικτύων που το εξυπηρετούν. Ελέγχεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η αδειολογική ή/και αδεοδοτική κατάσταση κτιρίων και εγκαταστάσεων, η νομιμότητα των κατασκευών και των χρήσεων, η κτιριακή δομή, οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις και η λειτουργία του κτιρίου, καθώς και η προσβασιμότητα του ακινήτου και οι διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου (απαιτήσεις σε στάθμευση και διαθέσιμη επιφάνεια). Εκτιμώνται πιθανές χωροταξικές, πολεοδομικές ή περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και συνυπολογίζονται τυχόν αλλαγές στη Νομοθεσία, οι οποίες πιθανόν να επηρεάζουν το ακίνητο. Τέλος, με την εκπόνηση ενός Technical Due Diligence, είναι εφικτή η εκτίμηση της εμπορικής αξίας ενός ακινήτου ή της πολιτιστικής αξίας ενός διατηρητέου κτιρίου ή ενός κτιρίου εντός ιστορικού τόπου ή παραδοσιακού οικισμού, η εκτίμηση του κόστους τυχόν απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου, καθώς και η αποτίμηση της ενεργειακής κατάστασης και της βιωσιμότητας του κτιρίου.

Η πολυετής εμπειρία, η μεγάλη ποικιλία έργων σε διάφορους τομείς και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», την έχουν καταστήσει τον πιο κατάλληλο και αξιόπιστο συνεργάτη για την αξιολόγηση και εκμετάλλευση ακινήτων και τα στελέχη της βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα.

Τελευταία άρθρα