Παράταση Προθεσμίας Κατάταξης Κύριων Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων σε κτίρια Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

Δυνάμει της απόφασης Υπουργού Τουρισμού 8273/2019 (ΦΕΚ 1497Β/3-5-2019) παρατείνεται η προθεσμία για την υποχρέωση πιστοποίησης κατάταξης σε κατηγορία αστέρων των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και ως νέα καταληκτική ημερομηνία τίθεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 4582/2018 (ΦΕΚ 208Α/11-12-2018) περί θεματικού τουρισμού ορίζει ότι τα εν λόγω ξενοδοχειακά καταλύματα που έχουν αδειοδοτηθεί έως και την έναρξη ισχύος του Ν. 4276/2014 κατατάσσονται αυτοδίκαια σε κατηγορίες αστέρων ως εξής: τα ΑΑ’ τάξης στην κατηγορία 5 αστέρων, τα Α’ τάξης στην κατηγορία 4 αστέρων, τα Β’ τάξης στην κατηγορία 3 αστέρων και τα λοιπά στην κατηγορία των 2 αστέρων, κατάταξη η οποία θα ισχύει έως την άνωθι αναφερόμενη ημερομηνία.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης.