ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

11 Ιανουαρίου 2019

Η σημαντικότερη ίσως φάση στην κατασκευή και ολοκλήρωση ενός ιδιωτικού ή δημόσιου έργου, είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία το έργο παραδίνεται στους χρήστες του και τίθεται σε λειτουργία.

Η Πολιτεία, ως «ιδιοκτήτης & διαχειριστής» των έργων που κατασκευάζονται για δημόσια χρήση και προς εξυπηρέτηση των πολιτών έχει μεριμνήσει με τη νομοθέτηση διαδικασιών που διέπουν την παράδοση και παραλαβή των δημοσίων έργων. Σκοπός της διαδικασίας  αυτής είναι η εξασφάλιση του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ) ότι το έργο που θα παραλάβει είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη καθώς και ότι είναι ποιοτικά ελεγμένο μετά και την παρέλευση του χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης.

Στα μεγάλα ιδιωτικά έργα, υπογράφονται συμβάσεις στις οποίες προβλέπονται οι διαδικασίες με τις οποίες κατασκευάζονται και παραλαμβάνονται τα έργα σε προσωρινό και οριστικό επίπεδο.

Τι ισχύει όμως στα μικρής ή και μεσαίας κλίμακας ιδιωτικά έργα; Πώς αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες των έργων αυτών την αναγκαιότητα για ποιοτική παραλαβή των εργασιών πριν την έναρξη χρήσης του έργου;

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, από τη θέση του Τεχνικού Συμβούλου σε έργα των πελατών της, με την έμπειρη  ομάδα του Τομέα Επίβλεψης και Διαχείρισης Τεχνικών έργων έχει προβεί μέχρι σήμερα σε πολλαπλές παραλαβές εργασιών είτε αυτές βρίσκονται σε ενδιάμεσο στάδιο κατασκευής ή κατά την ολοκλήρωσή τους.

Οι μηχανικοί του Τομέα Επίβλεψης και Διαχείρισης Τεχνικών έργων, με αρωγό την μακροχρόνια εμπειρία τους σε τεχνικά έργα,  σχεδιάζουν τα βήματα ελέγχου και παραλαβής αφανών ή μη εργασιών από την έναρξη ενός έργου μέχρι του πέρατός του, συνδράμουν και υποστηρίζουν τον Κύριο του Έργου στη διασφάλιση της κατασκευής του έργου σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιότητας, τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των μελετών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που ενσωματώνονται σε αυτό με τα στάδια ελέγχου να ακολουθούν την πρόοδο των εργασιών και τον χρονικό προγραμματισμό του έργου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων καταγράφονται σε ειδικά πρωτόκολλα και αποτελούν το αρχείο ποιοτικού ελέγχου του έργου.

Στην Delta Engineering-Σύμβουλοι Μηχανικοί αντιλαμβανόμενοι και σεβόμενοι την επιθυμία των πελατών μας για την άρτια και ποιοτικά ελεγμένη  κατασκευή των έργων τους προσφέρουμε και αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ως Τεχνικοί Σύμβουλοι και συμπληρωματικά των υπηρεσιών μας ως Επιβλέποντες μηχανικοί , την Εποπτεία – Παραλαβή αφανών εργασιών, την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή Τεχνικών έργων.

Διαθέτουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία και μπορούμε να συνεισφέρουμε μέσα από το άρτια οργανωμένο σύστημα της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί στη διασφάλιση της ποιότητας στην κατασκευή των Τεχνικών έργων κάθε κλίμακας.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα κατά τη φάση σχεδιασμού και υλοποίησης ενός Τεχνικού Έργου.

.

Συντάκτρια:

Ευαγγελία Καραγεώργου, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων

Τελευταία άρθρα