Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για ΑΜΕΑ σε νέα και υφιστάμενα κτίρια: επαναφορά της αναγκαιότητας εφαρμογής

4 Ιανουαρίου 2021

Στον πρόσφατο Νόμο 4759/2020 γίνεται σαφής αναφορά και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιτακτικότατα της διασφάλισης της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων, τόσο στα νέα κτίρια όσο και στα υφιστάμενα (πριν την έναρξη ισχύος του νόμου).

Με βάση τις νέα ισχύουσες διατάξεις, επαναπροσδιορίζονται ουσιαστικά για άλλη μια φορά αυτά που ήδη έχουν προβλεφθεί και περιγραφεί για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα κτίριατόσο στον Ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός – άρθρο 26 και 27) όσο και στις Τεχνικές Οδηγίες που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 (ΦΕΚ 2998/Β/20-7-2020) και αφορούν την προσαρμογή των υφιστάμενων κτιρίων.

Πιο συγκεκριμένα, για όλα τα νέα κτίρια (πλην των κατοικιών) επιβάλλεται η εξασφάλιση της οριζόντιας και κατακόρυφης προσπέλασηςαπό άτομα με αναπηρία/εμποδιζόμενα άτομα σε όλους τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους καθώς επίσης και η πρόβλεψη για κατασκευή WC AMEA σε ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού των χώρων υγιεινής για χρήση κοινού και τουλάχιστον 1 ανά συγκρότημα χώρων υγιεινής. Εφόσον τα παραπάνω κτίρια διαθέτουν θέσεις στάθμευσης, θα πρέπει το 5% επί του συνολικού αριθμού των θέσεων στάθμευσης ή τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης να προβλέπεται για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων.

Όσο αφορά τα νέα κτίρια με χρήση κατοικίας, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε όλους τους κοινόχρηστους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους καθώς και η διασφάλιση συνθηκών εύκολης μετατρεψιμότητας των κατοικιών σε κατοικίες μελλοντικών χρηστών με αναπηρία /εμποδιζόμενων ατόμων χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός τους. Επιπρόσθετα θα πρέπει να προβλέπονται προστατευμένοι προσβάσιμοι χώροι αναμονής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών σε κάθε όροφο και με αριθμό ανάλογα με τον πληθυσμό του κτιρίου.

Παράλληλα ορίζεται ότι και στα υφιστάμενα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα/ κινηματογράφοι, εστιατόρια/ ζαχαροπλαστεία/ καφενεία/ κέντρα διασκέδασης, τράπεζες κ.λπ.), εκπαίδευσης, υγείας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία/εμποδιζόμενα άτομα.

Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, υφιστάμενα κτίρια που δεν έχουν προσαρμοσθεί και εφαρμόσει τις εν λόγω διατάξεις μέχρι το τέλος του περασμένου έτους (2020), κρίνονται αυθαίρετα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως από τις σχετικές διατάξεις εξαιρούνται της υποχρέωσης φυσικής πρόσβασης τα κτίρια που έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • μοναδική πρόσβαση σε δρόμο με σκαλοπάτια ή βρίσκονται σε οικόπεδα στα οποία η ελάχιστη διαφορά στάθμης του φυσικού εδάφους στην οικοδομική γραμμή από την επιφάνεια του πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερη από 2,50 μ. ή το πεζοδρόμιο έμπροσθεν αυτών έχει πλάτος μικρότερο του 0,7μ μέχρι να διαμορφωθεί ο κοινόχρηστος χώρος κίνησης πεζών
  • τα κτίρια τα οποία είναι αδύνατη η προσαρμογή χωρίς να θιγεί ο φέρων οργανισμός τους (όπως τεκμηριώνεται με Τεχνική Έκθεση Μηχανικού)
  •  τα κτίρια στα οποία η απαιτούμενη προσαρμογή θα προκαλέσει δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση (πλην τα κτίρια του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα),όπως αυτή θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εξαίρεση θα έχει διάρκεια τρία χρόνια.

Τέλος, εξαιρούνται από την υποχρέωση διαμόρφωσης πρόσβασης στους πάνω από το ισόγειο ορόφους τα κτίρια για τα οποία ισχύει :

  • το εμβαδόν των εσωτερικών εξωστών ή αναβαθμών αποτελεί ποσοστό μέχρι 50% του εμβαδού της κυρίως αίθουσας και όχι περισσότερο των 100 τ.μ. και η χρήση του είναι ίδια με αυτή της κυρίως αίθουσας ή οι εσωτερικοί εξώστες ή αναβαθμοί έχουν βοηθητική χρήση,
  • το συνολικό μικτό εμβαδόν των πάνω από το ισόγειο ορόφων είναι μικρότερο των 200 τ.μ. και
  • το μικτό εμβαδόν κάθε ορόφου είναι μικρότερο των 70 τ.μ..

Οι διαμορφώσεις που προβλέπονται πρέπει να τηρούν τις Οδηγίες «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΝ, ενώ επισημαίνεται ότι απαραίτητη είναι η εφαρμογή τους στην Μελέτη Προσβασιμότητας, η οποία πρέπει να συντάσσεται για κάθε κτίριο ώστε αυτό να καταστεί προσβάσιμο.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους και παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και τις τεχνικές νομοθετικές διατάξεις και μεταβολές, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα.

Σύνταξη: Χατζηαθανασίου Αναστασία | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ, MSc Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων Α.Π.Θ

Πηγή εικόνας: http://www.odigostoupoliti.eu/

Τελευταία άρθρα