Συμψηφισμοί προστίμων αυθαιρέτων με έξοδα εκτέλεσης εργασιών (ΦΕΚ Β’ 3976/14.11.2017)

28 Νοεμβρίου 2017

Συμπληρωματικά του Ν.4495/2017 με την Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 3976/14.11.2017) ορίζονται οι λεπτομέρειες έκπτωσης προστίμων μετά από συμψηφισμό.

Γενικά στοιχεία:

 • η έκπτωση δεν εφαρμόζεται σε κτίρια, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει για αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν σχετικές παρεμβάσεις ανάλογα με την περίπτωση
 • το παράβολο πληρώνεται αυτούσιο και δεν συμψηφίζεται
 • ο Φ.Π.Α. των υλικών και των εργασιών δεν συμψηφίζεται
 • για ιδιοκτησία ή ακίνητο, όπου ισχύουν ταυτόχρονα δύο ή τρεις περιπτώσεις μείωσης, ο μέγιστος συντελεστής μείωσης του προστίμου δεν μπορεί να ξεπερνά το 65% αυτού
 • τα καταβληθέντα ποσά για εργασίες αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός
 • ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται
 • από τις αρχές ελέγχονται δειγματοληπτικά 5% των σχετικών δηλώσεων
 • ο έλεγχος μετά από καταγγελία ή εντολή δημοσίας αρχής διενεργείται από Ελεγκτές Δόμησης

A. Εργασίες προσαρμογής σε κτίρια εντός Παραδοσιακού Οικισμού ή σε Διατηρητέα Κτίρια που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017, με απαίτηση επιτροπής: το πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των δαπανών εργασιών προσαρμογής και μέχρι 50% του προστίμου.

 Στη διαδικασία μείωσης εντάσσονται οι δαπάνες:

 • για αγορά υλικών/εξοπλισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ του ν. 4495/2017.
 • για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και
 • για την αποζημίωση Ελεγκτών Δόμησης

Για την εφαρμογή της παρούσης απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη
 2. Απόφαση της Επιτροπής ή των Συμβουλίων
 3. Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για τις εργασίες προσαρμογής, όπου απαιτείται
 4. Παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξοπλισμού
 5. Βεβαίωση των Επιτροπών ή των Συμβουλίων ή πόρισμα ελεγκτή δόμησης ότι οι εργασίες προσαρμογής υλοποιήθηκαν

 

 B. Εργασίες Στατικής Ενίσχυσης κτιρίων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017, για την επισκευή, αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή της κατασκευής του, μετά από μελέτη και τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό, το πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των εργασιών στατικής ενίσχυσης και μέχρι:

 1.      60% του προστίμου σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3
 2.      50% του προστίμου σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2
 3.      30% του προστίμου σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1

Στη διαδικασία μείωσης εντάσσονται οι δαπάνες:

 • για αγορά υλικών/εξοπλισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ του ν. 4495/2017.
 • για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και
 • για την αποζημίωση Ελεγκτών Δόμησης
 • αμοιβές μελετών στατικής επάρκειας και στατικής ενίσχυσης, κατά περίπτωση και με ανώτατο ποσό το 2,5% του προστίμου

Για την εφαρμογή της παρούσης απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη
 2. Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της έγκρισης εργασιών στατικής ενίσχυσης του κτιρίου
 3. Παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξοπλισμού
 4. Αντίγραφο της τεχνικής έκθεσης στατικού ελέγχου ή της μελέτης στατικής επάρκειας, εάν αυτή είναι υποχρεωτική
 5. Πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης

 

Γ. Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίων σε κτίρια που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017, το πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης και μέχρι:

 1. 50% για υπερβάσεις έως 250 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας και έως 500 τ.μ. σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με άλλες χρήσεις πλην κατοικίας,
 2. 30% για υπερβάσεις άνω των ανωτέρω αναφερομένων,

εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς, κατόπιν διενέργειας δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων στο κτίριο πριν και μετά τις παρεμβάσεις.
Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ και δύναται να αφορούν:

 • στο κέλυφος του κτιρίου, περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων
 • στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης

Στη διαδικασία μείωσης εντάσσονται οι δαπάνες:

 • για αγορά υλικών/εξοπλισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ του ν. 4495/2017.
 • για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και
 • για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρηση

Για την εφαρμογή της παρούσης απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη
 2. Αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ή της Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών, όπου απαιτείται
 3. Παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξοπλισμού
 4. Αντίγραφα των δύο Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν κατόπιν ενεργειακών επιθεωρήσεων
 5. Πόρισμα Δήλωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή που διενήργησε τη δεύτερη επιθεώρηση, στο οποίο δηλώνεται η ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων και η επίτευξη του ενεργειακού στόχου

Τελευταία άρθρα