Υποχρεωτική από σήμερα, 1/2, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου – Μέχρι 31/3 οι μεταβιβάσεις με βεβαίωση νομιμότητας του Ν. 4495/ 2017

Η «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου», τίθεται από σήμερα σε υποχρεωτική ισχύ, μετά από ένα μήνα πιλοτικής λειτουργίας οπότε πλέον, το πιστοποιητικό πληρότητας αντικαθιστά τη βεβαίωση νομιμότητας.

Όμως, για δύο μήνες ακόμα, μέχρι και 31/3/21 οι μεταβιβάσεις είναι εφικτό να γίνονται και με την γνώριμη «βεβαίωση νομιμότητας» (βεβαίωση της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017) εφόσον αυτή αναγράφει ως ημερομηνία αυτοψίας έως και την 31η.1.2021, σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/2021 – ΦΕΚ 334/Β/29-1-2021, Άρθρο 6).

Να σημειωθεί ότι πέρα από τις μεταβιβάσεις, η «Ταυτότητα Κτιρίου» είναι απαραίτητη και για την έκδοση οικοδομικών αδειών, πλέον, συνεπώς από σήμερα θα πρέπει να καταρτίζεται η ταυτότητα για κάθε οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας που θα εκδίδεται.

Με τις 2 Υπουργικές Αποφάσεις που υπέγραψε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, τις προηγούμενες μέρες, καθορίζεται μεταξύ άλλων:

Χρονικά, θυμίζουμε ότι υποχρέωση για κατάρτιση της ταυτότητας έχουν:

Α) άμεσα:

Β) εντός 5 ετών κτίρια που ανήκουν στην Κατηγορία Ι:

Γ) όταν θα προκύψει ανάγκη αδειοδότησης ή μεταβίβασης για κτίρια που ανήκουν στην Κατηγορία II: όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης που δεν περιγράφονται στην κατηγορία Ι.

Συνοπτικά, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Αντίγραφο του φακέλου, όμοιο με αυτού της ηλεκτρονικής ταυτότητας, φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου/της διηρημένης ιδιοκτησίας με ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και ανάρτησης των απαραίτητων στοιχείων, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός εκδίδει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό πληρότητας και σε αυτό θα βεβαιώνεται με δήλωσή του η συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ταυτότητα.

Συγκεκριμένα, το πιστοποιητικό πληρότητας της ταυτότητας που αναμένεται να αντικαταστήσει πλήρως τις βεβαιώσεις νομιμότητας του Ν.4495/17 εκδίδεται για κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, έχει μοναδικό αριθμό και περιλαμβάνει στοιχεία του «Αποσπάσματος Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας», τον ΚΑΕΚ και τη βεβαίωση μηχανικού του ν. 4495/2017. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο μηχανικό έχει δίμηνη ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία αυτοψίας.

Εντός της ισχύος του κι εφόσον δεν τροποποιείται η ημερομηνία αυτοψίας, το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας δύναται να επανεκδοθεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες συμβολαιογραφικές ή διοικητικές πράξεις, Ενώ αναμένεται η επανέκδοση να γίνεται και από ΚΕΠ. Μετά τη λήξης ισχύος του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, απαιτείται επικαιροποίηση του Αποσπάσματος Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας και καταχώριση νέου Πιστοποιητικού Πληρότητας.

H έκδοση πιστοποιητικών προϋποθέτει την καταβολή τέλους ανταπόδοσης ύψους 20€ υπέρ Τ.Ε.Ε.

Ιδιοκτήτες κτιρίων ή διηρημένων ιδιοκτησιών που προτίθενται να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους άμεσα, πρέπει συνεπώς, να φροντίσουν έγκαιρα για την κατάρτιση της ταυτότητας της ιδιοκτησίας τους, αναθέτοντας σε αρμόδιο μηχανικό – ενεργό μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) με εξουσιοδότηση την ανάρτηση στην πλατφόρμα των απαραίτητων στοιχείων των ακινήτων τους.

Υπενθυμίζουμε ότι, εξαρχής, σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ήταν η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των οικοδομικών αδειών τους καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους. Οπότε βασικό είναι το γεγονός ότι «η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου τελικά θα διασυνδεθεί με άλλες πληροφοριακές υποδομές, όπως το Κτηματολόγιο και ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης», σύμφωνα με δήλωση του απερχόμενου Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Οικονόμου. Οι πλατφόρμες αυτές θα διαθέτουν στοιχεία για το ακίνητο που θα το ακολουθούν σε όλες τις αλλαγές ιδιοκτησιακού καθεστώτος και σε όλες τις υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να γίνεται σωστή και έγκαιρη καταγραφή των αυθαιρεσιών της κάθε ιδιοκτησίας, ακριβής εμβαδομέτρηση και νέα τοπογραφική αποτύπωση από εξειδικευμένους και έμπειρους μηχανικούς.

Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί, προς όφελος των ιδιοκτητών που αποσκοπούν σε πώληση ακινήτων άμεσα, ότι καθώς για την κατάρτιση της ταυτότητας είναι απαραίτητα εκτός από την τακτοποίηση αυθαιρέτου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) -ήδη γνωστά- και η Μελέτη στατικής επάρκειας τακτοποιημένου κτιρίου, υπό προϋποθέσεις, μια μελέτη αρκετά χρονοβόρα στην εκπόνηση. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν έγκαιρα για την ορθή συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων με τα οποία θα προμηθεύσουν τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην τελεσφόρηση των σχετικών υποθέσεών τους.

Τέλος, αναφέρουμε ενημερωτικά, ότι ο νόμος προβλέπει δειγματοληπτικούς ελέγχους ετησίως στο 3% των κτιρίων που λαμβάνουν ταυτότητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων, εκτός των ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, προβλέπεται πρόστιμο για τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται, εάν υπάρξει υποτροπή των παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές. Επίσης, εάν από τους ελέγχους διασύνδεσης των βάσεων δεδομένων προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις και οι προθεσμίες συμπλήρωσης της ταυτότητας του κτιρίου, ενημερώνεται η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. και το Τοπικό Παρατηρητήριο (η νέα υπηρεσία ελέγχου θεμάτων δόμησης που αναμένεται να δημιουργηθεί σύντομα) για την διαπίστωση αυθαίρετων κατασκευών, ενώ για την παράλειψη συμπλήρωσης των στοιχείων της ταυτότητας του κτιρίου ή για την υποβολή ανακριβών ή λανθασμένων δηλώσεων των στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, από 200€ μέχρι και 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου του οποίου τα στοιχεία ανακριβώς δηλώθηκαν.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις τεχνικές νομοθετικές διατάξεις και μεταβολές και είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να αναλάβουν κάθε σχετική με το αντικείμενο εργασία με τρόπο ώστε με την ορθή και μεθοδική χρήση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας να επιτύχουν την άμεση διεκπεραίωση των διαδικασιών και ταυτόχρονα την εξασφάλιση της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Συντάκτρια: Όλγα Ακτσελή | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MLa ΑΠΘ | Υπεύθυνη Τμήματος Τακτοποίησης Αυθαίρετων Κατασκευών και Τμήματος Μελετών και Αδειοδοτήσεων Έργων Εξυπηρέτησης Οχημάτων