ΦΕΚ Β’ 3976/14.11.2017 : Διαδικασίες λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος αυθαιρέτων N. 4495/2017

16 Νοεμβρίου 2017

Δημοσιεύθηκε σήμερα η Κ.Υ.Α. με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/2017 (ΦΕΚ Β’ 3976/14.11.2017) που αφορά στις διαδικασίες λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής κατασκευών αυθαιρέτων στον ν. 4495/2017.

 1. Γενικά στοιχεία

 • Ορίζονται λεπτομέρειες της διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος
 • Παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες της μεταφοράς δηλώσεων από τους προηγούμενους νόμους στο Ν.4495/2017
 • Αποσαφηνίζεται ότι κατάρτιση των φύλλων καταγραφής και ο τρόπος έκδοσης των εντολών πληρωμής παραβόλου και προστίμων δεν αλλάζει.
 • Ορίζονται η λεπτομέρειες εκπτώσεις προστίμων μετά από:
  • Εργασίες Στατικής Ενίσχυσης
  • Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης
  • Εργασίες Προσαρμογής σε Διατηρητέα Μνημεία και σε κτίρια εντός Παραδοσιακών Οικισμών
 • Αναφέρεται ότι μέσω του μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού ελέγχου που φέρει η δήλωση δύναται ο ιδιοκτήτης να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την πορεία υπαγωγής, την καταβολή των δόσεων, τυχόν μεταβολές των στοιχείων της υπαγωγής, αναπροσαρμογές του προστίμου ή και του σχήματος πληρωμών έως και την περαίωση της διαδικασίας.
 • Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποχρεούται μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την πληρωμή του παραβόλου να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα.
 • Δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013 δύνανται να ολοκληρωθούν χωρίς να μεταφερθούν, εντός προθεσμίας 12 μηνών.
 • Σχετικά με την υποβολή ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται, γίνεται ειδική μνεία σε κάθε βεβαίωση οριστικής υπαγωγής, σε κάθε βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας καθώς και στη βεβαίωση νομιμότητας για μεταβίβαση, στην Τεχνική Έκθεση. Εφόσον δεν υποβάλλεται μελέτη στατικής επάρκειας, αναφέρεται ρητά ότι η μελέτη στατικής επάρκειας πρέπει να υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και πριν τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου.
 • Για την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας που θα χρησιμοποιηθεί σε δικαιοπραξίες που πραγματοποιούνται σε ακίνητα που έχουν δηλωθεί στο ν. 4014/2011 είναι υποχρεωτική η μεταφορά της δήλωσης στις διατάξεις του Ν.4495/2017.

 2. Μεταφορά παλαιότερων δηλώσεων στο νέο νόμο:

Στο Ν. 4495/2017 δύνανται να μεταφερθούν:

 • δηλώσεις υπαγωγής ν. 4014/2011 μέσω του ν. 4178/2013 εντός 12 μηνών
 • δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, για τις οποίες έχει καταβληθεί παράβολο και ποσοστό ανταπόδοσης.

Οι δηλώσεις μεταφέρονται σε κατάσταση αρχικής υποβολής στον ν. 4495/2017, με δυνατότητα εκ νέου επιλογής του τρόπου εξόφλησης.

Ήδη καταβληθέντα ποσά στους Ν.4014/11 και 4178/13 συμψηφίζονται αυτόματα με τη μεταφορά με το οφειλόμενο ενιαίο ειδικό πρόστιμο αλλά απαγορεύεται η εισαγωγή τους στο ξεχωριστό πεδίο «προηγούμενων πληρωμών» προς συμψηφισμό.

Εάν από τον επανυπολογισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου με βάση τις διατάξεις του παρόντος δεν αναζητούνται.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής μεταφοράς των στοιχείων των δηλώσεων των ν. 4014/2011  και ν. 4178/2013 στις διατάξεις του ν. 4495/2017 άρχεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

 3. Καθορισμός Ποσοστού Ανταπόδοσης

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το ποσό ανταπόδοσης μειώθηκε σε 15 €. Όμως πλέον ορίζεται δεύτερο ποσό ανταπόδοσης για την διεκπεραίωση αιτημάτων τροποποιήσεων δηλώσεων, που βρίσκονται σε οριστική υπαγωγή ή έχουν περαιωθεί, σε 10 € επιπλέον ανά αίτημα.

Τυχόν βεβαιώσεις του ν. 4178/2013 που δεν έχουν εξοφλήσει το προβλεπόμενο ποσοστό ανταπόδοσης που έχει εκδοθεί δεν μπορούν να μεταφερθούν στον ν. 4495/2017 πριν την εξόφλησή του.

 4. Τρόποι πληρωμής προστίμων

Οι εκπτώσεις ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής (δόσεις – εφάπαξ – 30% εφάπαξ και δόσεις) παραμένουν ως είχαν.

Όμως πλέον, επιτρέπεται η αλλαγή του τρόπου εξόφλησης, μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής. Μετά χάνεται το δικαίωμα έκπτωσης. Επίσης αν δεν καταβληθεί εμπροθέσμως το ανεξόφλητο ποσό προστίμου, προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

5. Στάδια δήλωσης

Με το νέο νόμο αλλάζουν τα στάδια της δήλωσης και προστίθεται ένα στάδιο «περαίωσης»

Οριστική δήλωση: είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας. Μετά την οριστικοποίηση, οποιοδήποτε αίτημα επεξεργασίας για διόρθωση στοιχείων υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα, συνοδευόμενο από σχετική αιτιολόγηση. Το αίτημα διαβιβάζεται στην οικεία Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων η οποία το αποδέχεται ή το απορρίπτει. Μέχρι την σύσταση της, τα αιτήματα διαβιβάζονται στο αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ.

Περαιωμένη δήλωση: είναι δυνατή μετά την πλήρη εξόφληση του προστίμου και την ολοκλήρωση της υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα των απαραίτητων δικαιολογητικών. Αιτήματα για διόρθωση στοιχείων περαιωμένων δηλώσεων υπαγωγής, διαβιβάζονται στο οικείο τοπικό Παρατηρητήριο, το οποίο εισηγείται προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων για την αποδοχή ή μη του αιτήματος. Μέχρι την λειτουργία των παρατηρητηρίων, τα αιτήματα διαβιβάζονται στην οικεία ΥΔΟΜ η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ.

Το πλήρες κείμενο μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα :  https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27435

Τελευταία άρθρα