Επιβλέψεις ιδιωτικών έργων

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί παρέχει υπηρεσίες επίβλεψης σύνθετων έργων από εξειδικευμένο και έμπειρο κλιμάκιο μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και διασφαλίζει την έντεχνη κατασκευή πάσης φύσεως έργου, τηρώντας ταυτόχρονα τα μέτρα ασφαλείας που ορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τις ορθές πρακτικές.

Κατά την διάρκεια της επίβλεψης των έργων γίνεται:

  • Λεπτομερής έλεγχος της κατασκευής για την ορθή και έντεχνη εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών της Άδειας Δόμησης.
  • Έλεγχος του/των εργολάβων ως προς την έντεχνη και πλήρη κατασκευή όλων των προσυμφωνημένων εργασιών.
  • Έλεγχος του/των εργολάβων ως προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του εργοταξίου.
  • Τακτική παρακολούθηση της προόδου των εργασιών και τήρηση του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.
  • Υποστήριξη από κλιμάκιο μηχανικών επίβλεψης κατά τη διάρκειά των ελέγχων δόμησης έως την τελική θεώρηση της Άδειας Δόμησης.

Σε κάθε φάση της κατασκευής συντάσσονται αναφορές επίβλεψης έργου που περιέχουν φωτογραφικό υλικό και επιμετρήσεις αποτυπώνοντας ταυτόχρονα την πορεία των εργασιών και ελέγχοντας την τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Η παροχή αξιόπιστης τεχνικής υποστήριξης και επίβλεψης σε πληθώρα ιδιωτικών έργων έχει θεμελιώσει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της εταιρείας, που αποτελούν πλέον μία σταθερή πελατειακή βάση και αναθέτουν στην εταιρεία συνεχώς νέα ιδιωτικά έργα σε όλη την Ελλάδα για μελέτη και επίβλεψη.