Σύνταξη μελετών Δημοσίων Έργων

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών του δημοσίου ή διαφόρων φορέων Ν.Π.Δ.Δ. σε άριστη πάντα συνεργασία με τους επιβλέποντες φορείς των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Εκπονεί μελέτες με γνώμονα το σεβασμό στους πολίτες, ενώ βασικό κριτήριο αποτελεί η μεγιστοποίηση της κοινωνικής προσφοράς και της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημόσιου φορέα προς το κοινωνικό σύνολο.

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί συμπεριλαμβάνει στο δυναμικό της συνεργάτες με εξειδικευμένες γνώσεις και πλούσια εμπειρία σε θέματα εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, ενώ παράλληλα πλαισιώνεται από τακτικούς και έκτακτους συνεργάτες που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σύνθετων θεμάτων.