Σύνταξη μελετών εφαρμογής για τη φάση κατασκευής ευρέως φάσματος ιδιωτικών έργων

Η σύνταξη της μελέτης εφαρμογής παρέχει την δυνατότητα λεπτομερέστερης απεικόνισης της κατασκευαστικής δομής του κτιρίου, καθώς και την προδιαγραφή των υλικών δόμησης αποτελώντας ουσιαστικά την εξέλιξη της οριστικής μελέτης.

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί, έχοντας πολυετή πείρα σε ιδιωτικά και δημόσια έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας, αναλαμβάνει εξολοκλήρου (ή και τμηματικά) τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής έργων προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα άρτιο κατασκευαστικό αποτέλεσμα. Στελεχώνεται από Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη μελετών εφαρμογής επωφελούμενοι από το άριστα οργανωμένο αρχείο υλικών, τεχνικών λύσεων και προδιαγραφών που διαθέτει η εταιρεία στα πλαίσια της εκτενούς ενασχόλησής της με το αντικείμενο.

Στη μελέτη εφαρμογής περιγράφονται όλα τα δομικά υλικά και οι κατασκευαστικοί τρόποι εφαρμογής τους, παρατίθενται με κωδικοποιημένο και αναλυτικό τρόπο οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οικοδομικών υλικών και συντάσσονται τα απαραίτητα τεύχη λεπτομερειών.

Η μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει

  • Τεύχη δημοπράτησης και συγγραφής υποχρεώσεων.
  • Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών.
  • Τεύχη τεχνικών περιγραφών και προδιαγραφών.
  • Χρονικό προγραμματισμό έργου.