Blog

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

31 Αυγούστου 2018

Οι τουριστικοί λιμένες αποτελούν εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, που υλοποιούνται κατά κύριο λόγο σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση για μόνιμο ελλιμενισμό σκαφών, καθώς και σε περιοχές όπου αναπτύσσεται έντονη δραστηριότητα ναυσιπλοΐας και υπάρχει ζήτηση για θέσεις ελλιμενισμού από διερχόμενα σκάφη.

Εξ΄ ορισμού, τουριστικός λιμένας σκαφών είναι τόσο ο χερσαίος όσο και ο θαλάσσιος χώρος, που προορίζεται για την εξυπηρέτηση και τον ελλιμενισμό σκαφών είτε μόνιμα είτε προσωρινά, ενώ δύναται να περιλαμβάνει και πρόσθετες εγκαταστάσεις ή κτιριακές υποδομές εξυπηρέτησης των σκαφών και των χρηστών τους, οι οποίες καθορίζονται ανάλογα με την κατηγορία του τουριστικού λιμένα (μαρίνα, καταφύγιο, αγκυροβόλιο).

Η δημιουργία ενός τουριστικού λιμένα επιτρέπεται και στον αιγιαλό και την παραλία έμπροσθεν των εγκαταστάσεων μιας ξενοδοχειακής μονάδας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς που απορρέουν από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί δραστηριοποιείται επί χρόνια στον τομέα των τουριστικών υποδομών και έχει αναλάβει τη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη πλήθους έργων τουριστικών υποδομών στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Ως μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη υλοποίησης της επενδυτικής ενέργειας υλοποίησης τουριστικών λιμένων, σε πλήρη και άρτια συνεργασία με τα στελέχη του ομίλου, γεγονός που την καθιστά ιδανικό συνεργάτη.

Η υλοποίηση ενός τουριστικού λιμένα αποτελεί μια σύνθετη επένδυση, που τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά τη λειτουργία και διαχείρισή της, πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια σειρά από παραμέτρους, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα και ανταποδοτικότητά της. Ενδεικτικά τέτοιες παράμετροι αφορούν την επιλογή της θέσης, τον τεχνικό και λειτουργικό σχεδιασμό, τη δυναμικότητα ελλιμενισμού κλπ.

Συνθέτοντας τις τεχνικές και νομοθετικές επιταγές, οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, σε συνεργασία με τα στελέχη του ομίλου, επιμελούνται την αρχιτεκτονική σύνθεση δίνοντας έμφαση στην αισθητική, τη λειτουργικότητα αλλά και την προσαρμογή του έργου στο φυσικό τοπίο, υποστηρίζοντας την υλοποίηση της επένδυσης σε όλα τα στάδια εξέλιξής της.

Για τα παραπάνω θέματα, τα στελέχη της «Delta Engineering -Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΥ

24 Αυγούστου 2018

Σε περίπτωση περίκλειστου (τυφλού) ακινήτου, που στερείται την αναγκαία δίοδο προς κοινόχρηστη οδό, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δικαιούται να ζητήσει τη σύσταση Δουλείας Διόδου, ήτοι την παραχώρηση του δικαιώματος διέλευσης μέσω γειτονικού ακινήτου. Η παραχώρηση της διέλευσης απαιτεί την καταβολή ανάλογης αποζημίωσης στον γειτνιάζοντα ιδιοκτήτη που παραχωρεί τη δίοδο.

Ο σχεδιασμός της λωρίδας διόδου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλεί την μικρότερη δυνατή όχληση ή ζημία στο γειτονικό ακίνητο (το δουλεύον ακίνητο). Πρόσθετα η ζητούμενη δίοδος θα πρέπει να γίνει προς τέτοια κατεύθυνση ώστε να δημιουργείται η συντομότερη διαδρομή προς τον πλησιέστερο κοινόχρηστο δρόμο.

Σημειώνεται ότι η σύσταση δουλείας διόδου δεν καθιστά την έκταση της λωρίδας διέλευσης κοινόχρηστη και αυτή παραμένει πάντα στην ιδιοκτησία του κυρίου του δουλεύοντος ακινήτου. Παρά ταύτα και δεδομένου ότι η δουλεία περιγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη που μεταγράφτηκε στο Υποθηκοφυλακείο, συνιστά βάρος του δουλεύοντος ακινήτου και το ακολουθεί σε όλες τις μεταβιβάσεις του. Κατά συνέπεια, τυχόν νέος ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν έχει το δικαίωμα κατάργησης της παραχώρησης της λωρίδας διέλευσης μέσω αυτού.

Σε περίπτωση όμως που το περίκλειστο ακίνητο δεν ήταν εξ αρχής τέτοιο, αλλά κατέστη περίκλειστο από μετέπειτα ενέργειες του ιδιοκτήτη του (πχ. πώληση τμήματος του ακινήτου που είχε πρόσβαση σε κοινόχρηστη οδό), το Δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί τη σύσταση δουλείας διόδους. Επίσης, δεν είναι δυνατή σύσταση δουλείας διόδου σε κοινόχρηστα ακίνητα, καθώς και σε ακίνητα προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών, ή θρησκευτικών σκοπών.

Σημειώνεται ότι η δουλεία διόδου δεν δύναται να καταστήσει οικοδομήσιμο ένα περίκλειστο ακίνητο εντός οικισμού, που στερείται σχέδιο πόλεως, εκτός και αν προβλέπεται αλλιώς από ειδικότερες για την περιοχή διατάξεις.

Τέλος, εάν οι λόγοι για τους οποίους παραχωρήθηκε η δίοδος πάψουν να υφίστανται, η δουλεία δεν παύει αυτοδικαίως να ισχύει αλλά απαιτείται η αίτηση κατάργησής της.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

10 Αυγούστου 2018

Στα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικής οργάνωσης της χώρας, έχει θεσμοθετηθεί πλήθος δράσεων για την ανάπτυξη επιχειρήσεων εντός Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ), τα οποία ως στόχο έχουν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της προώθησης της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και της μεταφοράς γνώσης και τεχνογνωσίας με την μείωση της διασποράς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τα Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) αποτελούν οργανωμένους υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σε συνέχεια των παλαιότερων Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ) και των μετέπειτα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), τα οποία διαθέτουν κατάλληλες υποστηρικτικές για τη λειτουργία των επιχειρήσεων υποδομές.

Απώτερος στόχος της θεσμοθέτησης ΕΠ, είναι η ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας και η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και η βελτίωση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της βιομηχανίας.

Με σκοπό την προώθηση της εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης επιχειρήσεων εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων, προβλέπεται η παροχή ειδικών οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών κινήτρων σε αυτές. Ειδικότερα προβλέπονται οικονομικά κίνητρα με τη μορφή φοροαπαλλαγών, πριμοδότησης και δυνατότητας επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στον Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς και επιπλέον μοριοδότησης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης σε προσκλήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, για επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός ΕΠ εφαρμόζονται ευνοϊκότεροι όροι δόμησης σε σχέση με την εγκατάστασή τους σε περιοχή εκτός σχεδίου, ενώ απλοποιείται και η περιβαλλοντική αδειοδότηση τόσο των ίδιων των Επιχειρηματικών Πάρκων όσο και των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε αυτά, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών.

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί διαθέτει πολυετή εμπειρία στη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη βιομηχανικών, μεταποιητικών και εν γένει επιχειρηματικών εγκαταστάσεων, σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας και ανάλογα με το κατά περίπτωση ειδικότερο επενδυτικό σχέδιο, υποστηρίζει τη διαμόρφωση της προσφορότερης για την κάθε εγκατάσταση λύσης.

Ως μέλος του Ομίλου Εταιριών «Σαμαράς και Συνεργάτες», η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, εγγυάται την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, μέσω της άρτιας συνεργασίας με όλα τα αντίστοιχα εξειδικευμένα τμήματα του ομίλου, που υποστηρίζουν το σύνολο των απαιτούμενων μελετών και αδειοτήσεων, γεγονός που την καθιστά ιδανικό συνεργάτη για την ανέγερση, αξιολόγηση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό ή επέκταση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.